QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ | TIN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tin đăng ngày: 31/3/2021 - Xem: 329
 

Sáng ngày 30/07/2020 Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

        Tham gia đại hội có:- Đ/c Đào Quang Thiềng- phó chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ an;

                                      - Đ/c Lê Sỹ Chiến- Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Vinh;

                                      - Đ/c Nguyễn Trí An-Thành ủy viên, phó ban tổ chức thành ủy;

                                      - Các Đ/c là trưởng các ban ngành thành phố Vinh.

Đặc biệt sự có mặt của:

                                      - Các Cổ đông là Đại diện phần vốn sở hữu của nhà nước;

                                      -  Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 231 người đại diện cho  3.588.158 cổ phần biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Upload

Upload

Upload

            Trước khai mạc Đại hội, Đ/c Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban Kiểm soát- báo cáo trước Đại hội về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

             Đ/c Phạm Hữu Thắng- phó phòng tổ chức Hành chính thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đảm bảo tính dân chủ và đúng trình tự thủ tục.

            Phát biểu Khai mạc Đại hội: Đ/c: Phú Văn Phượng- phó Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty- Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và điều hành Đại hội.

 Upload

          Ông: Phạm Văn Dương- phó giám đốc kiêm Trưởng phòng tổ chức hành chính thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Upload

             Tại đại hội này, các cổ đông được nghe Đ/c : Phạm Văn Dương - phó giám đốc Công ty công bố quyết định người đại diện phần vốn nhà nước và công văn quyền biểu quyết. Công bố, xin ý kiến đại hội về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 do Đ/c Hoàng Văn Khanh- chủ tịch HĐQT được nghỉ hưu theo chế độ.

             Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT: kết quả Đ/c Nguyễn Chí Thông được trúng cử vào TV HĐQT với 100%  số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông sở hữu cổ phần tán thành. HĐQT họp và tiến hành bầu chức vụ HĐQT kết quả: Đ/c Nguyễn Chí Thông trúng cử chức vụ chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5  thành viên HĐQT biểu quyết tán thành đạt tỉ lệ 100%.

Upload

             Cũng tại Đại hội này, các Cổ đông được nghe các báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 đã được kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2020 do Ông Nguyễn Công Đức- Phó Giám đốc Công ty trình bày; Báo cáo tài chính,phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông, Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2020 Do Ông Phạm Quang Dụ- Kế toán trưởng trình bày;

Upload

Upload

           Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 do Ông Phú Văn Phượng- phó Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty- Chủ tọa Đại hội trình bày; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 do Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

 Upload

 

             Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về từng vấn đề với 100% Cổ đông có mặt tán thành.

             Phát biểu chỉ đạo đại hội. Đ/c Lê Sỹ Chiến- ủy viên Ban thường vụ thành ủy- phó chủ tịch UBND thành phố Vinh ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong năm 2020. Kỳ vọng với bộ máy lãnh đạo mới chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. 

Upload           

             Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cơ bản đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thông qua Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% Đại biểu đại diện cho các cổ đông có mặt nhất trí tán thành.

Upload

             Với nền tảng tích lũy được từ nhiều năm qua và quyết tâm của tập thể lãnh đạo , CBCNV, Sự chỉ đạo điều hành sâu sát có hiệu quả của HĐQT Công ty cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên hứa hẹn Công ty Cổ phần Môi trường và công trình Đô thị Nghệ an sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công và kết thúc tốt đẹp vào 11g cùng ngày./.

T/h- ĐTKD

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư khác:
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2021-2-26) (15/4/2021)
CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (02/04/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (16/4/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (25/3/2021)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (31/3/2021)
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (31/3/2021)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (31/3/2021)
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (31/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 (31/3/2021)
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc :Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (31/3/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 (31/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (31/3/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (31/3/2021)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (31/3/2021)
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN (31/3/2021)
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 78 | Tất cả: 232,017
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0914.969.468 Mr Phượng-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com