TIN TỨC SỰ KIỆN
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tin đăng ngày: 2/6/2017 - Xem: 1068
 

THƯ MỜI

  THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

 

                 Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

 

 • Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
 • Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An số 28 TB/HĐQT-CT ngày 21/04/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2017;
 • Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
 • Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, với thông tin tổ chức cụ thể như sau:

•      Thời gian:

Ngày 07/06/2017 (7h30-11h30)

•      Địa điểm:

•      Hội trường Công ty Cổ phần  Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;

(Số 360, Đặng Thai Mai, TP Vinh)

 • Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần  Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần (thực hiện quyền bỏ phiếu) chốt ngày 25/05/2017.
 • Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

          - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đã kiểm toán);

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;

          - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016;

          - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;

          - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

          - Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và vấn đề khác có liên quan;

          - Đại hội cổ đông Công ty năm 2017: Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 và Điều 63 của Điệu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT & CTĐT Nghệ An;

          - Một số công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

           Kính mong Quý vị Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

•  Như trên;

Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        CHỦ TỊCH

 

 

 

 

        HOÀNG VĂN KHANH

 

 Ghi chú:

 • Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/Thư mời hoặc Giấy ủy quyền có dấu treo của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (nếu là người được ủy quyền).
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng, nếu có kiến nghị về Nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An (Thư ký HĐQT) chậm nhất là ngày 30/05/2017 theo địa chỉ: 360 - Đặng Thai Mai - TP Vinh.
 • Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu đính kèm) trước ngày 30/05/2017 theo các cách sau:
 • Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua phòng TCHC Công ty (Thư ký HĐQT).

Đến thời hạn hết ngày 30/05/2017, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.

 • Mọi vướng mắc, xin ý kiến tại Phòng TCHC hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT (0914884884) để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

(Ngày 07/06/2017)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

•        Đón tiếp - Văn nghệ:

7h30

•     Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông

•     Phát tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết

Ban tổ chức

8h00

•     Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội

Tổ Văn nghệ

•        Khai mạc:

8h30

-

9h00

•     Chào cờ

Ông: Phạm Hữu Thắng - phó phòng TCHC

•     Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu.

Ông: Hoàng Văn Khanh - Chủ tịch HĐQT

•     Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Bà: Trần Thị Mai Hương- Trưởng Ban kiểm soát

•     Mời Ông Hoàng Văn Khanh, Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội (chủ tọa).

Bà: Trần Thị Mai Hương- Trưởng Ban kiểm soát

•         Chủ tọa đề cử thêm 1 người trợ giúp để điều hành Đại hội. Đề cử Tổ Thư ký (2 người), Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (3 người) chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ diễn biến tại Đại hội, Tổ Giám sát biểu quyết (4 người) theo dõi kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa biểu quyết thông qua Đại hội các đề cử trên.

Chủ tọa

•     Mời các thành viên được đề cử thực hiện nhiệm vụ

Chủ tọa

•        Công bố Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông: Phạm Văn Dương- Trưởng phòng TCHC

•                    Nội dung:

9h00

-

11h25

 

 

 

 

 

 

 

 

•        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2017: Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức…

Ông: Nguyễn Công Đức -Trưởng phòng KH-KT; Ông: Phạm Quang Dụ- Kế toán trưởng

•        Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017

Chủ tọa

•         Giải lao 15 phút

 

•        Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Bà: Trần Thị Mai Hương- Trưởng Ban kiểm soát

•        Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình đề xuất thù lao năm 2017.

Ông: Phạm Quang Dụ- Kế toán trưởng

•         

 

•        Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Bà: Trần Thị Mai Hương- Trưởng Ban kiểm soát

•        Đại hội tiến hành thảo luận.

Chủ tọa

•        Lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông về từng  vấn đề.

Chủ tọa

•        Phát biểu của Đại biểu, khách mời

Chủ tọa

•        Hội đồng quản trị khen thưởng (nếu có)

Chủ tọa

•        Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Thư ký ĐH

•        Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và cảm ơn đại biểu

Chủ tọa

•                    Bế mạc Đại hội:

11h30

•        Chào cờ Bế mạc Đại hội

Ông: Phạm Hữu Thắng - phòng TCHC

 

BAN TỔ CHỨC

Tin tức sự kiện khác:
Tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Nghệ an về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP môi trường đô thị Nghệ An (3/7/2020)
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025 (14/5/2020)
Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và quán triệt một số nhiệm vụ năm 2019 (22/8/2019)
Hội nghị Tập huấn phương án PCCC-CHCN năm 2019 (19/7/2019)
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 (11/6/2019)
Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng. (6/3/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn,đoàn thể năm 2018. Triển khai nhiệm vụ năm 2019 (7/1/2019)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 (khóa XII) của Đảng . (12/9/2018)
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN (2/7/2018)
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An: Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (27/6/2018)
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (25/6/2018)
Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018 (25/6/2018)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. (5/2/2018)
Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo Đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ và những giả pháp năm 2018 (16/1/2018)
Công đoàn Công ty cp môi trường và Công trình đô thị Nghệ an tổ chức Hội thi " Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương" Nhân ngày kỷ niệm 87 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. (24/10/2017)
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 33 | Tất cả: 156,173
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0912.077.604 Mr Khanh-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com