DIỆT CÔN TRÙNG | DIỆT DÁN TẬN GỐC
Dịch Vụ Diệt Gián Tận Gốc Uy Tín
Cách đuổi gián ra khỏi nhà hiệu quả
NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, LẦN THƯ 9 CỦA CÔNG TY
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021
ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN CHHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN DO TP.VINH PHẢI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH
THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ ĐH NHIỆM KỲ 2021-2026
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc :Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An
Biên Bản , Nghị quyết họp HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019
Công văn số 87/CV/MTĐT V/v: Xin điều chỉnh nội dung đánh máy nhầm tại Nghị Quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 , Dự kiến kế hoạch năm 2020
Nghị quyết họp HĐQT; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019
Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản; Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227