DIỆT CÔN TRÙNG | DIỆT MUỖI TẬN GỐC
Phun thuốc diệt muỗi tận gốc tại TP Vinh Nghệ An
Cách Diệt muỗi tận gốc tại nhà
Diệt ruồi cống tận gốc tại TP Vinh Nghệ An
CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Nghị quyết về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Văn bản giải trình ngoại trừ của kiểm toán
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227