QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ | TIN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tin đăng ngày: 02/04/2021 - Xem: 232
 

Upload

 

Quan hệ cổ đông/nhà đầu tư khác:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 (28/01/2021)
CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (02/04/2021)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (16/4/2021)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (25/3/2021)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (31/3/2021)
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (31/3/2021)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (31/3/2021)
Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (31/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 (31/3/2021)
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc :Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (31/3/2021)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 (31/3/2021)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (31/3/2021)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (31/3/2021)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (31/3/2021)
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN (31/3/2021)
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 67 | Tất cả: 259,989
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0914.969.468 Mr Phượng-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com