TRANG CHỦ | KHÁCH HÀNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc :Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

THƯ XIN Ý KIẾN PHIẾU XIN Ý KIẾN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Hoạt động của Đại hội cổ đông; Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát Ban điều hành, các Nghị quyết và Ban Kiểm soát.

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên Bản , Nghị quyết họp HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

Biên Bản , Nghị quyết họp HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

Công văn số 87/CV/MTĐT V/v: Xin điều chỉnh nội dung đánh máy nhầm tại Nghị Quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 , Dự kiến kế hoạch năm 2020

Công văn số 87/CV/MTĐT V/v: Xin điều chỉnh nội dung đánh máy nhầm tại Nghị Quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 , Dự kiến kế hoạch năm 2020

 1   2   3   4   5 

 
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227