TRANG CHỦ | KHÁCH HÀNG

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ ĐH NHIỆM KỲ 2021-2026

TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ ĐH NHIỆM KỲ 2021-2026

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO
Download văn bản tại đây

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1.THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 1   2   3   4   5 

 
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227