TRANG CHỦ | KHÁCH HÀNG

Nghị quyết họp HĐQT; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019

Nghị quyết họp HĐQT; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019

Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản; Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản; Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết; biên bản họp HĐQT Về việc chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết; biên bản họp HĐQT Về việc chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị quyết về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Văn bản giải trình ngoại trừ của kiểm toán

Văn bản giải trình ngoại trừ của kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 1   2   3   4   5 

 
 

Công ty Vệ sinh Môi trường Nghệ An
Địa chỉ: 190 Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0912.341.227
Email: homevinh@gmail.com
http://moitruongdothinghean.com

Chat ngay

0912.341.227