TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019; Biên bản họp HĐQT; Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Nghị quyết về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2019 (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

THƯ XIN Ý KIẾN PHIẾU XIN Ý KIẾN

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1.THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nghị quyết; biên bản họp HĐQT Về việc chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết; biên bản họp HĐQT Về việc chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản; Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản; Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết họp HĐQT; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019

Nghị quyết họp HĐQT; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019

Công văn số 87/CV/MTĐT V/v: Xin điều chỉnh nội dung đánh máy nhầm tại Nghị Quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 , Dự kiến kế hoạch năm 2020

Công văn số 87/CV/MTĐT V/v: Xin điều chỉnh nội dung đánh máy nhầm tại Nghị Quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2019 và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 , Dự kiến kế hoạch năm 2020

Biên Bản , Nghị quyết họp HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

Biên Bản , Nghị quyết họp HĐQT và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1   2   3 

 
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 123 | Tất cả: 219,869
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0914.969.468 Mr Phượng-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com