TRANG CHỦ | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO
Download văn bản tại đây

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG VĂN XIN GIA HẠN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1.THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ an Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc :Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

THƯ XIN Ý KIẾN PHIẾU XIN Ý KIẾN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

 1   2   3   4 

 
 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02383.899.369

Văn phòng - 02383.899.369
Hôm nay: 117 | Tất cả: 260,039
VIDEO CLIPS
Video
Công ty Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
DỊCH VỤ CÔNG TY
  Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Địa chỉ: 360 Đường Đặng Thai Mai- xã Hưng Đông-  TP. Vinh
Điện thoại: 02383.899.369 - Fax: 02383.561.747
hotline: 0914.969.468 Mr Phượng-President Director; 0985.609.707 Mr Đông- Business Manager
Đường dây nóng 24/24: 0987.385.316 Mr Dũng
Email: urenconghean@gmail.com - http://moitruongdothinghean.com